Vergoeding voor schade

Op het gebied van bescherming van intellectueel eigendom en industrieel eigendom is de Vergoeding voor schade op de financiële compensatie waarop een rechthebbende recht heeft in geval van een inbreuk op zijn intellectuele eigendomsrechten. Intellectuele eigendomsrechten en industriële eigendomsrechten omvatten verschillende rechten zoals auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, modellenrecht, mededingingsrecht en andere aanverwante eigendomsrechten.

Belangrijkste aspecten van schadevergoeding in intellectuele eigendom en industriële eigendom:

  1. Inbreuk op rechten: Schadevergoeding wordt meestal geëist wanneer er sprake is van een aantoonbare inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Dit kan bijvoorbeeld het ongeoorloofde gebruik van een auteursrechtelijk beschermd werk, de inbreuk op een handelsmerk of een octrooi-inbreuk zijn.
  2. Bewijs van de schade: De rechthebbende moet bewijzen dat hij financiële schade heeft geleden als gevolg van de inbreuk. De schade kan gebaseerd zijn op verschillende factoren, zoals gederfde winst of een waardevermindering van het intellectuele eigendom.
  3. Voorspelbaarheid: De schade moet voor de inbreukmaker voorzienbaar zijn, wat betekent dat deze in redelijke mate direct aan de inbreuk kan worden toegeschreven. Niet voorzienbare schade of schade op afstand mag niet in aanmerking worden genomen.
  4. Schadeberekening: Schadevergoeding kan op verschillende manieren worden berekend, afhankelijk van het type intellectueel eigendom en de aard van de inbreuk. In sommige gevallen kan de rechthebbende een licentievergoeding eisen die de inbreukmaker had moeten betalen. Dit staat bekend als de berekening van schadevergoeding bij wijze van Licentie-analogie. In andere gevallen kan het werkelijke financiële verlies centraal staan.

Schadevergoeding op het gebied van intellectuele- en industriële-eigendomsrechten dient om de rechthebbende te compenseren voor de geleden financiële verliezen.

nl_NLNederlands
Scroll naar boven