De belangrijkste beslissingen van het BGH over het uitwisselen van bestanden

Filesharing jurisprudentie in de loop der tijd

Bestanden delen verwijst naar het uitwisselen van digitale bestanden via het internet. Talrijke programma's zoals BitTorrent, Gnutella, eDonkey en PopcornTime worden gebruikt om films, muziek en computerspelletjes aan te bieden voor uitwisseling op het internet. De jurisprudentie over deze illegale bestandsuitwisselingsaanbiedingen is complex. Wij geven u graag een overzicht.

Vanaf 2012 heeft het Duitse Federale Gerechtshof (BGH) zijn jurisprudentie voor ruilaanbiedingen bijna elk jaar gewijzigd. auteursrechtelijk beschermde werken op het internet.

In de afgelopen jaren heeft het Federale Hof van Justitie talrijke uitspraken gedaan over de aansprakelijkheid van eigenaars van verbindingen voor het illegaal uitwisselen van bestanden. Deze uitspraken hebben een grote invloed gehad op de jurisdictie en de verantwoordelijkheid van internetgebruikers in Duitsland. Bovenal verduidelijken deze uitspraken in hoeverre de eigenaar van de aansluiting aansprakelijk is als derden, zoals kinderen, echtgenoten of huisgenoten, hun internetverbinding gebruiken voor illegale downloads.

In dit artikel kijken we naar enkele van de belangrijkste uitspraken van het Federale Hof van Justitie over het onderwerp filesharing. De hier besproken zaken laten zien dat het BGH onderscheid maakt tussen de verantwoordelijkheid voor minderjarige en volwassen gebruikers, en tussen verschillende vormen van verwaarlozing van de veiligheidsverplichtingen van de eigenaar van de verbinding. Deze uitspraken bieden belangrijke informatie voor zowel advocaten als getroffen internetgebruikers.

Een overzicht van belangrijke bevindingen uit de jurisprudentie van het Federale Hof van Justitie over netwerken voor het delen van bestanden

  • Secundaire bewijslast:De eigenaar van de verbinding moet bewijzen dat de inbreuk niet door hem is gepleegd, maar door een derde partij.
  • Ouderlijke aansprakelijkheid: Ouders zijn niet automatisch aansprakelijk voor het delen van bestanden door hun kinderen als zij hen voldoende hebben geïnstrueerd.
  • Aansprakelijkheid voor volwassen gezinsleden: Eigenaars van aansluitingen zijn niet aansprakelijk voor volwassen medebewoners zonder concreet bewijs.
  • Bewijsplicht: De invoer in databases en de documentatie met schermafbeeldingen kunnen als bewijs dienen.
  • Schadevergoeding: Houders van rechten hebben recht op een vergoeding voor elk bestand dat beschikbaar wordt gesteld om te downloaden.

Dit zijn de belangrijkste beoordelingen:

BGH, arrest van 12 mei 2010 - I ZR 121/08 - De zomer van ons leven

In het "Summer of Our Lives"-arrest heeft het Federale Hof van Justitie de basis gelegd voor de aansprakelijkheid van eigenaars van verbindingen voor onvoldoende beveiligde WiFi-verbindingen. De eigenaar van een WiFi-verbinding is aansprakelijk als verstoorder als derden misbruik maken van hun verbinding om auteursrechtelijk beschermde werken te uploaden naar netwerken voor het delen van bestanden op internet. Het is belangrijk om op te merken dat de eigenaar van de verbinding een secundaire bewijslast heeft als hij beweert dat hij de inbreuk niet zelf heeft gepleegd.

BGH, arrest van 15 november 2012 - I ZR 74/12 - Morpheus

Het "Morpheus"-arrest gaat over de aansprakelijkheid van ouders voor het illegaal uitwisselen van bestanden door hun minderjarige kinderen. Het BGH oordeelde dat ouders al aan hun toezichtsplicht voldoen als zij hun kinderen informeren over de illegaliteit van netwerken voor het uitwisselen van bestanden via internet en hen verbieden hieraan deel te nemen. Een uitgebreidere toezichtsplicht bestaat alleen als er concrete aanwijzingen zijn van een overtreding.

BGH, arrest van 8 januari 2014 - I ZR 169/12 - BearShare

In het "BearShare"-arrest heeft het Federale Hof van Justitie verduidelijkt dat eigenaars van een aansluiting niet aansprakelijk zijn voor het illegaal delen van bestanden door volwassen familieleden, tenzij ze concreet bewijs hebben van misbruik van de aansluiting. De eigenaar van de verbinding moet aantonen of en welke andere personen toegang hadden tot hun verbinding om aan hun secundaire bewijslast te voldoen.

BGH, arrest van 11 juni 2015 - I ZR 19/14 - Tauschbörse I

In dit arrest behandelde het BGH de beoordeling van bewijs in het geval van onderzoeksresultaten met betrekking tot IP-adressen. Bewijs dat muziekbestanden openbaar toegankelijk werden gemaakt onder een IP-adres kan worden geleverd door gedocumenteerde onderzoeksprocessen en toewijzingen door de internetprovider. Het BGH bevestigde ook schadeclaims van € 200 per bestand dat beschikbaar werd gesteld om te downloaden.

BGH, arrest van 11 juni 2015 - I ZR 7/14 - Tauschbörse II

Het Federale Gerechtshof (BGH) heeft de toezichthoudende plicht van ouders met betrekking tot het delen van bestanden door hun minderjarige kinderen gespecificeerd. Ouders vervullen hun plicht al door instructies en verboden te geven zolang er geen concrete aanwijzingen van overtredingen zijn. Dit arrest borduurde voort op de principes van het "Morpheus"-arrest.

BGH, arrest van 11 juni 2015 - I ZR 75/14 - Tauschbörse III

Het "Tauschbörse III"-arrest bevestigde de secundaire bewijslast van de eigenaar van de aansluiting. Algemene beweringen over toegang van derden tot de internetverbinding zijn niet voldoende. De eigenaar van de verbinding moet specifiek aangeven wie toegang had en wie als dader kan worden beschouwd.

BGH, arrest van 12 mei 2016 - I ZR 272/14 - De paus.

Dit arrest betrof de effectiviteit van waarschuwingsbrieven en de vergoeding van waarschuwingskosten. Het BGH oordeelde dat het ter download aanbieden van een auteursrechtelijk beschermd werk via een file-sharing platform geen onbeduidende inbreuk op rechten vormt en dat daarom de € 100-regel van artikel 97a (2) UrhG aF niet van toepassing is.

BGH, arrest van 12 mei 2016 - I ZR 1/15 - Tannöd

Het BGH bepaalde dat de objectwaarde voor een voorlopige voorziening voor een speelfilm ten minste € 10.000 is. In het geval van bijzonder succesvolle films of inbreuken direct na de bioscooprelease kunnen ook hogere bedragen gepast zijn. Dit hangt af van de economische waarde van het geschonden auteursrecht.

BGH, arrest van 12 mei 2016 - I ZR 43/15 - Alan Wake

Deze uitspraak gaat over de beoordeling van de waarde in het geding bij inbreuk op het auteursrecht van computerspellen. Het BGH oordeelde dat een objectwaarde van ten minste € 15.000 passend is als een gemiddeld succesvol computerspel kort na publicatie illegaal wordt aangeboden.

BGH, arrest van 12 mei 2016 - I ZR 44/15 - Schreeuw 4

Het BGH heeft verduidelijkt dat het illegaal aanbieden van een speelfilm via een file-sharing platform een vordering tot een voorlopige voorziening met een objectwaarde van minstens € 10.000 rechtvaardigt. Dit geldt ongeacht de duur van de inbreuk of de populariteit van de film.

BGH, arrest van 12 mei 2016 - I ZR 48/15 - Everytime we touch

In dit arrest heeft het BGH de omvang van de secundaire bewijslast van de eigenaar van de verbinding gespecificeerd. Hij moet uitleggen welke personen toegang hadden tot zijn internetverbinding en mogelijke daders zijn, en welke onderzoeken hij in dit verband heeft uitgevoerd.

BGH, arrest van 6 oktober 2016 - I ZR 154/15 - Afterlife

Het BGH oordeelde dat een abonnee niet verplicht is om het internetgebruik van zijn/haar echtgenoot te documenteren of om de computer van zijn/haar echtgenoot te controleren op software voor het delen van bestanden. Dit zou onredelijk zijn om strafrechtelijke aansprakelijkheid af te wenden.

BGH, arrest van 30 maart 2017 - I ZR 19/16 - Loud

In de "Loud"-beslissing bevestigde het Federale Hof van Justitie de secundaire bewijslast van de eigenaar van de verbinding. Ouders moeten de naam van hun kind opgeven als ze weten dat het kind de inbreuk heeft gepleegd, anders zijn ze zelf aansprakelijk als dader.

BGH, arrest van 27 juli 2017 - I ZR 68/16 - Ego shooter computerspel

In dit arrest werd de secundaire bewijslast voor echtgenoten opnieuw aan de orde gesteld. Het BGH oordeelde dat de eigenaar van de verbinding aan zijn bewijslast voldoet als hij omstandigheden voorlegt die wijzen op de mogelijkheid van een andere gang van zaken.

BGH, arrest van 6 december 2017 - I ZR 186/16 - Conferentie van de Dieren

Het Federale Hof van Justitie oordeelde dat gebruikers van platformen voor het delen van bestanden aansprakelijk zijn als medeplichtigen aan auteursrechtinbreuk als zij fragmenten van een auteursrechtelijk beschermd werk ter download aanbieden. Zelfs als deze fragmenten op zichzelf niet geconsumeerd kunnen worden, is dit voldoende voor een inbreuk.

BGH, arrest van 22 maart 2018 - I ZR 265/16 - Riptide

De "Riptide"-beslissing ging over de vergoeding van waarschuwingskosten door de dader. Het BGH oordeelde dat de dader de waarschuwingskosten moet dragen als hij de inbreuk heeft gepleegd en de rechthebbende eerst de abonnee moest waarschuwen.

BGH, arrest van 17 december 2020 - I ZR 228/19 - Saints Row

Het BGH oordeelde dat de persoon die wordt gewaarschuwd niet verplicht is om de dader van een auteursrechtinbreuk buiten de rechtbank te noemen. Als gevolg hiervan ondervindt de persoon die wordt gewaarschuwd geen kostennadelen als hij de dader niet voor de rechter aanwijst.

BGH, beslissing van 17 december 2020 - I ZB 38/20

Het BGH verduidelijkte dat een "oorzaak van de vordering" alleen bestaat als de vordering ontvankelijk en gegrond was of op een eerder tijdstip had kunnen zijn. Deze bepaling is niet van toepassing op hopeloze rechtszaken.

Conclusie

  • Wat betekent "secundaire bewijslast"? In afwijking van de algemene regel van bewijslast dat iedereen moet bewijzen wat in zijn voordeel is, moet de eigenaar van de aansluiting aantonen dat niet hij maar derden de inbreuk hebben gepleegd. Hij moet concrete informatie verstrekken over de toegang tot en het gebruik van zijn aansluiting door andere personen.
  • Zijn ouders altijd aansprakelijk voor het illegaal delen van bestanden door hun kinderen? Nee, ouders zijn niet automatisch aansprakelijk. Ze moeten hun kinderen informeren over de illegaliteit van het uitwisselen van bestanden en hen verbieden om deel te nemen aan netwerken voor het uitwisselen van bestanden. Verder toezicht is alleen nodig als er concreet bewijs is.
  • Moeten eigenaars van aansluitingen toezicht houden op volwassen huisgenoten? Nee, zonder concreet bewijs van schending van het auteursrecht is er geen verplichting om volwassen huisgenoten of gasten te controleren of te instrueren.
  • Welk bewijs is toelaatbaar voor het plegen van een verbinding eigenaar? Gedocumenteerde onderzoeksprocessen, screenshots en toewijzingen door de internetprovider zijn toelaatbaar als bewijs. Deze moeten het gebruik van het IP-adres op het moment van de overtreding bewijzen.
nl_NLNederlands
Scroll naar boven